kpb

Motyl i skafander - gramy

Zapraszamy do Kina Pod Baranami na pokazy MOTYLA I SKAFANDRA w re?yserii Juliana Schnabla. 

Ten wyj?tkowy film opowiada autentyczn? histori? Jeana-Dominique'a Bauby'ego, który w wieku 43 lat dozna? parali?u ca?ego cia?a. Od tego czasu ze ?wiatem mo?e komunikowa? si? wy??cznie za pomoc? ruchów powiekami. MOTYL I SKAFANDER to niezwyk?a wizualna podró? w g??b ?wiadomo?ci m??czyzny uwi?zionego we w?asnym ciele w szpitalnym ?ó?ku.

Dzie?o Schnabla jest jednym z najlepiej ocenianych i najcz??ciej nagradzanych filmów ubieg?ego roku. Niedawno przyznano mu dwa Z?ote Globy za najlepsz? rezyseri? i dla najlepszego filmu obcoj?zycznego, a Ameryka?ska Akademia Filmowa wyró?ni?a trzema nominacjami do Oscara (w tym za najlepsze zdj?cia dla Janusza Kami?skiego).

Pokazy filmu codziennie o godz. 13.40 i 17.15!


MOTYL I SKAFANDERLE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 
re?. Julian Schnabel, Francja/USA 2007  

MFF Camerimage 2007
Z?ota ?aba

MFF w Cannes 2007
najlepszy re?yser

Technical Grand Prize

Oscary 2008 - 3 nominacje
najlepszy re?yser - Julian Schnabel
najlepsze zdj?cia - Janusz Kami?ski
najlepszy scenariusz adaptowany - Ronald Harwood

Z?ote Globy 2007
najlepszy re?yser
najlepszy film obcoj?zyczny
najlepszy scenariusz - nominacja

Cezary 2008 - 6 nominacji
najlepszy film
najlepszy re?yser
najlepszy aktor - Mathieu Amalric
najlepszy scenariusz adaptowany - Ronald Harwood
najlepsze zdj?cia
najlepszy monta? - Juliette Welfling

Satellite Awards 2007
najlepsze zdj?cia


Kiedy by?em zdrowy, nie ?y?em tak naprawd?. Nie by?o mnie tam. By?em zupe?nie powierzchowny. Kiedy sta?em si? motylem, narodzi?em si? ponownie jako ja.
Jean-Dominique Bauby

Prawdziwa, poruszaj?ca i urzekaj?co pi?kna historia redaktora naczelnego francuskiego ELLE.

Jean-Dominique Bauby pos?uguj?c si? jedynie powiek? do komunikowania si? ze ?wiatem i bliskimi pisze bestsellerow? ksi??k? o walce o sens ?ycia, po tym jak w wieku 43 lat dozna? parali?u ca?ego cia?a. Bauby próbuje odtworzy? wspomnienia i opisa? wszystkie aspekty swojego wewn?trznego ?wiata - motyla uwi?zionego w skafandrze bezw?adnego cia?a.

Historia Jeana-Dominique’a Bauby’ego przypomina historie artystów walcz?cych ze sob? i z innymi. Jego choroba, podobnie jak niedorozwój umys?owy, czy geniusz, jest przyczyn? wykluczenia i braku zrozumienia. Chc?c uciec swojemu przeznaczeniu i zewn?trznemu ograniczeniu mo?e liczy? jedynie na siebie, na swoj? inteligencj? i kreatywno??. Poprzez swoje pisarstwo Jean-Dominique Bauby uczestniczy w ?yciu ?wiata zewn?trznego. Si?a wyobra?ni pozwala mu pokona? wszelkie granice.

Wielokrotnie nagradzany film ze zdj?ciami Janusza Kami?skiego, wyre?yserowany przez malarza i filmowca Juliana Schnabela (Zanim zapadnie noc). Scenariusz napisa? Ronald Harwood (Pianista), a zagrali m.in. Emmanuelle Seigner (Dziewi?te wrota, Gorzkie gody), Marie-Josée Croze (Inwazja barbarzy?ców) oraz Mathieu Amalric w roli Jeana-Dominique'a Bauby'ego.

Julian Schnabel o swoim filmie: To historia ka?dego z nas, który pewnego dnia zetknie si? z chorob? i ?mierci?. Ale wystarczy troch? uwagi, by odnale?? sens i pi?kno ?ycia. Chcia?em, ?eby ten film by? narz?dziem – tak, jak i ksi??ka, na podstawie której powsta? - samodzielnie obs?ugiwanym urz?dzeniem, które pomo?e Ci poradzi? sobie z w?asn? ?mierci? i w?asnym ?yciem. To dlatego zrobi?em ten film.

Schnabel, scenarzysta Ronald Harwood i wielki operator filmów Spielberga, Janusz Kami?ski, znale?li drog? do umys?u Bauby'ego - jego wspomnie?, fantazji, mi?o?ci i pragnie? - przemieniaj?c opowie?? o fizycznym uwi?zieniu i duchowym oczyszczeniu w kalejdoskop ol?niewaj?cych obrazów. David Ansen, Newsweek

Najwi?ksze emocjonalne filmowe prze?ycie roku. Lou Lumenick, New York Post 

Jest wspania?y: rapsodyczna adaptacja wspomnie?, wizualny cud pogr??aj?cy widza w ekranowej fantazji. Pozostawi?o mnie w stanie euforii. Michael Phillips, Chicago Tribune

Oficjalna strona filmu: www.lescaphandre-lefilm.com


TRAILER:

 

Bookmark and Share

archiwum